Seanad Éireann - Volume 154 - 01 April, 1998

An Bille um an Ochtú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1998: Tairiscint. - Eighteenth Amendment of the Constitution Bill, 1998: Motion.

Mr. Lydon: Tairgim:

GO ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a gabhann leis an Rún seo a fhorordú mar eolas do vótálaithe he bhun alt 23 d'Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun Airteagal 29 den Bhunreacht a leasú atá ar áireamh sa Bhille um an Ochtú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1998, agus is ábhar do reifrinn bunreachta.

An Sceideal

1. Is é atá beartaithe leis an mBille um an Ochtú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1998, na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt d'alt 4 d'Airteagal 29 den Bhunreacht:

“5º Tig leis an Stát Conradh Amstardam ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach, na gConarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach agus Ionstraimí gaolmhara áirithe, a síníodh in Amstardam an 2ú lá de Dheireadh Fómhair, 1997, a dhaingniú.

6º Tig leis an Stát na roghnuithe nó na rothanna a fheidhmiú a shocraítear le hAirteagail 1.11, 2.5 agus 2.15 den Chonradh dá dtagraítear i bfho-alt 5º den alt seo [1403] nó fúthu agus leis an dara Prótacal agus leis an gceathrú Prótacal atá leagtha amach sa Chonradh sin nó fúthu ach beidh aon fheidhmiú den sórt sin faoi réir ceadú a fháil roimh ré ó dhá theach an Oireachtais.”

2. MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpái-péar ballóide.

3. MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpái-péar ballóide.

4. Is féidir cóip den Bhille a iniúchadh nó a fháil saor in aisce in aon Phost-Oifig.

I move:

THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters pursuant to section 23 of the Referendum Act, 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend Article 29 of the Constitution which is contained in the Eighteenth Amendment of the Constitution Bill, 1998, and is the subject of a constitutional referendum.

Schedule

1. The Eighteenth Amendment of the Constitution Bill, 1998, proposes to insert the following subsections after subsection 4º of section 4 of Article 29 of the Constitution:

“5º The State may ratify the Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related Acts signed at Amsterdam on the 2nd day of October, 1997.

6º The State may exercise the options or discretions provided by or under Articles 1.11, 2.5 and 2.15 of the Treaty referred to in subsection 5º of this section and the second and fourth Protocols set out in the said Treaty but any such exercise shall be subject to the prior approval of both Houses of the Oireachtas.”

2. IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES, on the ballot paper.

3. IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

4. A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.