Dáil Éireann - Volume 534 - 12 April, 2001

Order of Business. - Ráiteas mar Eolas do Vótálaithe i ndáil leis an mBill un an Tríú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2001: Tairiscint. Statement for the Information of Voters in relation to the Twenty-third Amendment of the Constitution Bill, 2001: Motion.

Minister for Foreign Affairs (Mr. Cowen): Tairgím:

Go ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar eolas do vótálaithe de bhun alt 23 d'Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun Airteagal 29 den Bhunreacht a leasú, atá ar áireamh sa Bhille um an Tríú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2001, agus is ábhar do reifreann bunreachta.

[1150] An Sceideal

1. Is é atá beartaithe leis an mBille um an Tríú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2001, an t-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 8 dWP extended char 4,28Airteagal 29 den Bhunreacht:

‘9 Tig leis an Stát Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, a rinneadh sa Róimh an 17ú lá d'Iúil, 1998, a dhaingniú.'.

2. MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

3. MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

4. Is féidir cóip den Bhille a iniúchadh nó a fháil saor in aisce in aon Phost-Oifig.

I move:

THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters pursuant to section 23 of the Referendum Act, 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend Article 29 of the Constitution which is contained in the Twenty-third Amendment of the Constitution Bill, 2001, and is the subject of a constitutional referendum.

Schedule

1. The Twenty-third Amendment of the Constitution Bill, 2001, proposes to insert the following section after section 8 of Article 29 of the Constitution:

‘9 The State may ratify the Rome Statute of the International Criminal Court done at Rome on the 17th day of July, 1998.'.

2. IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

3. IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

4. A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.